Ondernemingszin en ondernemerschap

Wat verstaan wij onder ondernemingszin en ondernemerschap?

Voor de definiëring van de termen ondernemingszin en ondernemerschap verwijzen we naar het Actieplan Ondernemend Onderwijs 2011-2014pdf bestandActieplan Ondernemend Onderwijs 2011-2014.pdf (324 kB)

Als we spreken over ondernemingszin1 bedoelen we het vermogen om initiatief te nemen, ideeën in een bepaalde context te ontwikkelen, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidszin, durf, creativiteit en zelfsturing waarmee men ideeën in daden kan omzetten. Het omvat dus ook het plannen en beheren van projecten om doelstellingen te kunnen verwezenlijken2.

Ondernemingszin biedt een meerwaarde voor elk individu, niet alleen in zijn of haar dagelijks leven thuis en in de maatschappij, maar ook om een bijdrage te leveren aan en kansen te grijpen binnen de werkomgeving.

Met de term ondernemerschap3 bedoelen we het opstarten van een eigen zaak en alle daarop volgende fases die een ondernemer met zijn of haar onderneming kan doorlopen (continueren, groeien, herstarten,…) en dit binnen een brede waaier aan sectoren, zowel binnen de private sector als de non-profit sector.

Ondernemerschap heeft een maatschappelijke meerwaarde, die ruimer is dan enkel een financiële meerwaarde. We streven dan ook steeds naar maatschappelijk verantwoord ondernemerschap waarbij er sprake is van een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, en waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden, van de onderneming deel uitmaakt van dit proces4.

_____________________________________________

(1) Hiervoor baseren we ons op de definitie van ondernemingszin van prof. F. Laevers  (CEGO, 2004, Ondernemingszin (h)erkennen) en de Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren (2006/962/EG).

(2) Ondernemingszin bij werknemers, vrijwilligers en overige niet-ondernemers, wordt ook wel benoemd met intrapreneurship.

(3) In het rapport “Ondernemend leren en leren ondernemen. Pleidooi voor meer ondernemerschap in het onderwijs.” van de Koning Boudewijnstichting (2007) wordt “ondernemerschap” in een zeer brede betekenis gebruikt. Dit rapport introduceert drie vormen van ondernemerschap: zakelijk, sociaal en persoonlijk ondernemerschap. Zakelijk ondernemerschap is gericht naar de creatie van economische waarde via het opstarten van ondernemingen; het komt overeen met ondernemerschap in enge zin. Sociaal ondernemerschap gaat over initiatief nemen en vernieuwingen realiseren in een non-profit context; het betreft de creatie van maatschappelijke meerwaarde. Persoonlijk ondernemerschap slaat op het gedrag van individuen, die hun leven zelf in handen nemen en die bij hun werkgevers vernieuwingen realiseren. Dit stemt zowat overeen met het hier gehanteerde begrip ondernemingszin.

(4) Referentiekader MVO in België, ICDO - 29 maart 2006