Forum OhO

Wat is het Forum OhO?
Leden van het Forum OhO
Doelstellingen
Voorgeschiedenis
Werking Forum OhO
Resultaten

Wat is het Forum OhO?
Het Forum Ondernemend hoger Onderwijs (Forum OhO) is een stakeholdersplatform van actoren gericht op het stimuleren en ondersteunen van ondernemingszin en ondernemerschap bij studenten in het hoger onderwijs.

Het forum kadert in de acties van het Actieplan Ondernemend Onderwijs van de Vlaamse overheid en verenigt mensen uit en rond het hoger onderwijs die concreet in de praktijk bezig zijn met initiatieven rond ondernemingszin en ondernemerschap.

Het forum is een plaats van ontmoeting en schept de mogelijkheid om te komen tot uitwisseling, kennisdeling en gezamenlijke verrijking.

Om het leren van elkaar optimaal mogelijk te maken, is het een informele gemeenschap met vaste leden die steunt op vrijwillig, maar niet vrijblijvend engagement van de leden. De leden nemen deel vanuit hun eigen professionele gedrevenheid, maar treden niet op als vertegenwoordiger van hun instelling of organisatie.

Als unieke gemeenschap, drijvend op vrijwillig engagement en gefaciliteerd vanuit de Vlaamse overheid, versterkt en verdiept het Forum OhO de dynamieken rond ondernemend onderwijs in de eigen onderwijsinstellingen, maar ook bij de overheid en ruimer. Behoeftes en knelpunten vanuit het werkveld stromen in de vorm van aanbevelingen door naar het politiek-bestuurlijke niveau waardoor beleidsleren mogelijk wordt.

We willen samen gaan voor meer ondernemingszin en ondernemerschap in en rond het hoger onderwijs en uiteindelijk bij de jongeren en studenten.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen ondersteunt en organiseert vanuit de Vlaamse overheid.

Wie zijn de leden van het Forum OhO?
Tot het Forum OhO behoren:

 • docenten, proffen, coördinatoren, …uit het hoger onderwijs (mensen die concreet actief zijn met OhO, vanuit welke rol of functie ook)
 • studenten en studentenverenigingen gericht op ondernemende activiteiten
 • intermediaire organisaties met een ondernemende werking naar studenten, docenten en/of instellingen hoger onderwijs
 • vertegenwoordigers uit de betrokken Vlaamse overheden

Wil je weten uit welke organisaties en onderwijsinstellingen de forumleden komen en wie de forumleden zijn?

Doelstellingen Forum OhO
Het forum OhO wil verschillende doelen nastreven:

 1. netwerking en stimulering van ervaringsuitwisseling m.b.t. praktijken in hoger onderwijs ter stimulering van ondernemingszin en ondernemerschap van studenten;
 2. peer coaching;
 3. ondersteuning en versterking van de werking rond OhO in en rond de hoger onderwijsinstellingen;
 4. vanuit de praktijk behoeftes en knelpunten naar het politiek-bestuurlijke beleid laten doorstromen zodat beleidsleren mogelijk wordt

Voorgeschiedenis
Wil je weten hoe het Forum Ondernemend hoger Onderwijs en de SOhO-werking ontstaan zijn?

Werking Forum OhO 
De belangrijkste werkingsprincipes zijn:

 • frequente samenkomsten: 4 à 5 keer per academiejaar,
 • beperkte groep met vast lidmaatschap op basis van vrijwillig engagement en vanuit persoonlijke gedrevenheid (25-tal deelnemers),
 • informeel karakter. De leden nemen deel vanuit zichzelf, niet als officiële vertegenwoordiger van hun organisatie of instelling,
 • praktijkgericht, wat garant staat voor een grote herkenbaarheid, concrete toepasbaarheid en bruikbaarheid,
 • de overheid treedt op als neutrale organisator en (leer)facilitator,
 • de leden zelf zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de bijeenkomsten,
 • de leden engageren zich om alle relevante informatie naar een ruimere groep via grote dagen en een website door te laten stromen.

Het op een informele manier werken met een brede betrokkenheid van alle belanghebbenden en vanuit concreet engagement creëert een gezamenlijke dynamiek die elke eigen werking ruim overstijgt.

Hier vind je de verslagen, presentaties en verloop van de Forumdagen.

Resultaten
In de eerste werkingsjaren lagen de doelstellingen van het Forum OhO in de eerste plaats op de realisatie van de nodige randvoorwaarden en het opheffen van structurele belemmeringen om tot een effectieve en duurzame werking te komen m.b.t. ondernemingszin en ondernemerschap in het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Wil je meer wil weten over de bereikte resultaten?